Działka – 3.14HA – Budowlana SIEMIANICE– 83zł/m2

Wyróżnione
2.606.200

Przegląd

W skład oferty wchodzi: DZIAŁKA O POWIERZCHNI: 3.14HA

Możliwość podziału działki na mniejsze, minimum po 800 m2. 

Dodatkowe informacje o ofercie:

 

·      TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORDZINEJ, 

·      MOZLIWOŚĆ PODZIAŁU DZIAŁKI, 

·      ŚWIETNA LOKALIZACJA, 7 MIN OD CENTRUM MIASTA SŁUPSK,

 

W pobliżu m.in.: szkoła, przychodnia, sklepy wielkopowierzchniowe, przystanek autobusowy, mechanik, las, w sąsiedztwie domy jednorodzinne i inne działki.

 

Szczegółowe ustalenia dla MPZP:

 

Przeznaczenie: 1) podstawowe, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 2:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: wolnostojącej na działkach, bliźniaczej i szeregowej;

2) dopuszczone:

a) usługi w formie lokali usługowych wydzielonych w budynkach mieszkalnych na powierzchni nie większej niż 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego,

b) jeden obiekt gospodarczy i minimum jeden garaż na 2 samochody,

c) drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej terenu i zabudowy zgodnie z §8 ust. 8 i 9 uchwały.

d) na terenie 61MN plac zabaw.

2. Sposób zagospodarowania:

1) warunki zagospodarowania terenu:

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: – 800m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej na działce, – 300m² dla segmentu zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej, – 200m² dla działki segmentu zabudowy mieszkaniowej szeregowej, – 400m² dla terenu 64MN,

b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: – 18 m dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą na działkach, – 12 m dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej, – 8 m dla działki w zabudowie szeregowej, z wyjątkiem działek narożnych, które powinny być szersze, – 20 m dla terenu 64MN,

c) fragmenty terenów: 6MN, 24MN, 31MN w północnej części tego terenu w strefie oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego od planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV nakazuje się zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej: – 50 % dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą na działkach, – 50% dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej, – 40% dla działki w zabudowie szeregowej, – 50% dla terenu 64 MN, 75 MN i 97MN;

e) maksymalny udział powierzchni zabudowanej działki: – 30% dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą na działkach, – 50% dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej, – 60% dla działki w zabudowie szeregowej, – 35% dla terenu 64MN,

f) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: – 0,5 dla działek z zabudową jednorodzinną wolnostojącą, – 0,9 dla działki pod segment zabudowy bliźniaczej, – 1,2 dla działki w zabudowie szeregowej;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN:

a) 5 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych KDD i lokalnych KDL oraz dróg wewnętrznych KDW,

b) 10 m od linii rozgraniczającej dróg zbiorczych,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczających tereny kolei w odległości zgodnej z przepisami odrębnymi,

d) w pozostałych przypadkach zgodnie z rysunkiem planu,

e) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych zwróconą w stronę tej granicy;

3) wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej: 12,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu (bez komina, anten itp. elementów); 8,5 m na terenie 37MN i 97 MN,

b) maksymalna wysokość zabudowy innej niż mieszkaniowa (gospodarczej, garaż): 8,0 m,

c) maksymalna wysokość zabudowy dla terenu 64MN: 8,0 m,

d) maksymalna wysokość zabudowy dla terenu 97MN: 9,0 m;

4) rodzaj dachu: dla wszystkich budynków dach dwu- lub wielospadowy, symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) dojazdy do terenów zabudowy z dróg lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych; dopuszczenie dojazdu do terenów zabudowy z drogi zbiorczej;

2) ograniczenie dojazdów do poszczególnych działek z dróg zbiorczych, zgodnie z §8 ust. 8 pkt. 7);

3) do zabudowy na terenie 1MN konieczność zapewnienia dojazdu.

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie działek;

4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

5) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;

6) zaopatrzenie w ciepło indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła;

7) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami ogólnymi; pozostałe warunki określono w §8 ust. 9. 5. Szczególne warunki zagospodarowania: 1) na terenach działek, gdzie występują stawy, rowy melioracyjne itp. elementy zagospodarowania odległości zabudowy od brzegów tych wód zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

2) zasady kształtowania ogrodzeń: a) wysokość do 2 m;

3) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych:

a) na każdej działce dopuszczone nie więcej niż jedną reklamę o maksymalnej powierzchni 2m²,

b) w przypadku usług wbudowanych dopuszczona reklama na budynku w strefie parteru obiektu oraz informacja wolnostojąca na działce,

c) reklamy w pasach ulicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną:

a) zgodnie z § 8 ust.9 uchwały,

b) na terenie 1MN dopuszcza się budowę zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1MV wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

5) w strefie oddziaływania linii napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV oznaczonej na rysunku planu – ustalenia zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązującymi w tym zakresie;

6) w zakresie warunków gruntowo-wodnych obowiązuje § 8 ust. 1 pkt. 4); 7) warunki tymczasowego zagospodarowania terenu zgodnie z § 8 ust. 10 uchwały; warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały.

7. Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z § 8 ust. 11 uchwały.

 

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: 59 307 07 78

 • Biuro – GSM +48 605 254 554
 • Mateusz – GSM +48 515 287 714
 • Patryk – GSM +48 531 332 253

Sprzedaj lub wynajmij swobodnie z nami swoją nieruchomość!

Jesteśmy młodym dynamicznym zespołem profesjonalnych ekspertów, zajmujących się nowoczesnym pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań by swoją pracą budować przyjazne relacje z klientami. Jesteśmy dla Państwa na każdym etapie zakupu wymarzonej nieruchomości. Każdemu z naszych klientów gwarantujemy kompleksową obsługę i indywidualne podejście.

Jeśli posiadasz nieruchomość/działkę na sprzedaż lub wynajem: Zadzwoń do nas lub napisz!

SVOBODA PARK – Oddział Słupsk Ul. Dębowa 10, POZIOM I

76-251 Kobylnica

#svobodapark #svobodainvest #nieruchomości #wirtualnespacery #wynajmijnieruchomość #sprzedajnieruchomość #realestate

*Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Dodatkowo dokładamy wszelkich starań by zawarte informacje o nieruchomości były rzetelne i prawdziwe. Informujemy jednak, że wszystkie udostępnione informacje przekazywane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości i na tej podstawie przekazywane dalej.

 

Detale

 • Powierzchnia działki:
  31400 m2
 • Cena:
  2.606.200
 • Stan nieruchomości:

Udogodnienia

 • MPZP

Napisz pierwszą recenzję „Działka – 3.14HA – Budowlana SIEMIANICE– 83zł/m2”